Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
be laid up být jako lazar
be late mít zpoždění
be late jít pozdě
be left zůstávat
be left zůstat
be left zbývat
be left zbýt
be left alone osamět
be left over zbývat
be left over zbýt
be left standing zůstat stát
be like podobat se
be missing chybět
be my guest posluž(te) si
be my undoing být zdroj problémů
be my undoing být mou Achilovou patou
be named jmenovat se
be occupied with zabývat se
be off odejít
be off být vypnutý
be on být zapnutý
be on strike stávkovat
be on the ball být na úrovni
be on the ball být inteligentní
be on the point of (+ gerundium) chystat se (něco udělat)
be on the vane ubývat
be on the wax přibývat
be on the wing vznášet se
be out stávkovat
be out nebýt doma
be out být nemódní
be out být vyloučen
be out být venku
be out být mimo hru
be out on his (her) own nebýt ve své kůži
be over být konec
be over být po všem
be over být nad
be part and parcel of st být nedílnou součástí něčeho
be past být za
be pleasing líbit se
be prone ležet na břiše
be questioned být zpochybňován
be quick and accurate at figures umět rychle a přesně počítat
be quiet mlčet
be scared bát se
be shipwrecked ztroskotávat
be shipwrecked ztroskotat
be sick zvracet
be sick být nemocen
be silent mlčet
be similar podobat se
be sitting zasedat
be sitting sedět
be situated nacházet se
be slippery klouznout
be slippery klouzat
be sore bolet
be sorry politovat
be sorry litovat
be sorry for politovat
be subject podléhat
be suitable hodit se
be suitable být vhod
be suitable for hodit se pro (něco)
be supposed to mít
be surprised podivit se
be surprised divit se
be taken aback být zaražený
be that as it may ať je tomu jakkoli
be there být připraven
be there for me stůj mi oporou
be thirsty mít žízeň
be troubled trápit se
be up vstát

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy