Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
solid těleso
solid tuhý
solid čistý
solid spolehlivý
solid angle prostorový úhel
solid domestic waste tuhý domovní odpad
solid line plná čára
solid radioactive waste tuhý radioaktivní odpad
solid residential waste tuhý komunální odpad
solid waste tuhý odpad
solid-state týkající se pevných látek
solid-state v pevném stavu
solid-state physics fyzika pevných látek
solidarity solidárnost
solidarity solidarita
solidary solidární
solidification konsolidace
solidification tuhnutí
solidification tvrdnutí
solidified ztužený
solidified radioactive waste solidifikovaný radioaktivní koncentrát
solidify upevnit
solidify zpevnit
solidify ztvrdnout
solidity solidnost
solidly pevně
solidly solidně
solidness pevnost
solids tuhé látky
solidus šikmá zlomková čára
solidus lomítko
soliloquies monology
soliloquize vést samomluvu
soliloquy samomluva
soliloquy monolog
solipsism solipsismus
solipsist solipsista
solipsistic sobecký
solipsistic solipsistický
solitaire pasiáns
solitaire solitér
solitariness osamělost
solitary osamělý
solitary samotářský
solitary confinement samovazba
solitude osamění
solitude samota
solitude osamělost
solitude izolovanost
Solly Solly
solo samostatně
solo sólo
soloist sólista
soloists sólisté
Solomon Solomon
Solomon Islands Šalamounovy Ostrovy
Solon Solon
solos sóla
solstice slunovrat
solstices slunovraty
solubility rozpustnost
solubilize rozpouštět
soluble rozpustný
solute rozpuštěná látka
solute rozpuštěný
solution řešení
solution roztok
solution rozpouštění
solution vyřešení
solution rozřešení
solutions řešení
solvable řešitelný
solvation solvatace
solve řešit
solve vyřešit

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy