Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
specializing specializující
specially speciálně
specially výhradně
specially zvlášť
specialness zvláštnost
specials speciály
specialties speciality
specialty specializace
speciation vznik druhů
speciation speciace
specie drobné
specie hotovost
specient specient
species druh
species odrůda
species kmen
species diversity druhová pestrost
species richness druhové bohatství
speciesism speciesismus
specifiable specifikovatelný
specifiable upřesnitelný
specifiably specifikovatelně
specific specifický
specific typický
specific charakteristický
specific určitý
specific výslovný
specific drainage discharge rate specifický drenážní odtok
specific electrical water conductivity měrná elektrická vodivost vody
specific gravity specifická váha
specific impact categories kategorie specifických dopadů
specific inflow rate specifický dávkový přítok
specific irrigation rate specifický přítok závlahové vody
specific plant resistance specifická odolnost rostliny
specific properties specifické vlastnosti
specifically specificky
specifically výslovně
specification specifikace
specification specifikační
specification přesný popis
specification přesné stanovení
specification popis
specification označení
specification specifikace
specification specifikace
specification údaj
specifications specifikace
specificity specifičnost
specificity specifika
specifics specifika
specified specifikovaný
specified vymezit
specifier specifikátor
specifiers specifikátory
specifies specifikuje
specify upřesnit
specify specifikovat
specify zpřesnit
specify uvést
specify určit
specify stanovit
specify přesně uvést
specify vymezit
specifying specifikování
specimen ukázka
specimen exemplář
specimen vzor
specimen vzorek
specimens ukázky
specimens vzorky
speciment ukázka
specious falešný
specious klamný
specious zdánlivý
specious zdánlivě správný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy