Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
subschema subschéma
subscribe upsat se
subscribe upisovat
subscribe subskribovat
subscribe schvalovat
subscribe podepsat (se)
subscribe podporovat
subscribe předplatit
subscribe to předplatit si
subscribe to odbírat
subscribed podporoval
subscribed předplacený
subscribed předplatil
subscriber předplatitel
subscriber upisovatel
subscriber účastnický
subscriber podporovatel
subscriber abonent
subscribers předplatitelé
subscribing předplacení
subscript dolní index
subscription předplatné
subscription předplacení
subscription podpis
subscription right upisovací právo
subscriptions předplatná
subscripts dolní indexy
subsection podčást
subsection pododdíl
subsection podsekce
subsection subsekce
subsection pododstavec
subsections podsekce
subsegment podsegment
subsequence podposloupnost
subsequence subsekvence
subsequence vybraná posloupnost
subsequent následující
subsequent posloupný
subsequent následný
subsequent subsekventní (vodní tok)
subsequently později
subsequently dodatečně
subsequently následovně
subsequently následně
subserve podřídit se
subserve sloužit
subservience podlézavost
subservience podřízenost
subservient užitečný
subservient prospěšný
subservient podlézavý
subservient podřízený
subset podmnožina
subsets podmnožina
subside odeznít
subside ustat
subside opadat
subsided odezněl
subsided ustal
subsided ustával
subsided ustupoval
subsidence pokles
subsidiaries filiálky
subsidiarity decentralizace
subsidiarity subsidiarita
subsidiary dodatečný
subsidiary druhotný
subsidiary pobočka
subsidiary podružný
subsidiary podřízená
subsidiary přidružený
subsidiary přiřazený
subsidiary company dceřinná společnost
subsidies dotace

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy