Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
subsidies podpory
subsiding polevující
subsidise dotovat
subsidise subvencovat
subsidised dotovaný
subsidised subvencovaný
subsidises dotuje
subsidising dotování
subsidising subvencování
subsidization subvencování
subsidize dotovat
subsidize subvencovat
subsidize podpořit
subsidized dotoval
subsidized subvencoval
subsidized subvencovaný
subsidy dotace
subsidy podpora
subsidy podpora
subsidy programmes programy podpory
subsist živit se
subsist uživit se
subsist žít
subsist existovat
subsistence živobytí
subsistence bytí
subsistence obživa
subsistence jsoucnost
subsistence production produkce potravin
subsistent existující
subsoil půdní podloží
subsoil podloží
subsonic podzvukový
subsonic subsonický
subspace podprostor
substance hmota
substance substance
substance majetek
substance materiál
substance látka
substance jmění
substance jádro
substance podstata
substances látky
substandard podprůměrný
substandard neodpovídající standardu
substantial podstatný
substantial značný
substantial velký
substantial pevný
substantial závažný
substantiality podstatnost
substantially podstatně
substantially značně
substantiate doložit
substantiated dokázaný
substantiated doložený
substantiated zdůvodněný
substantiation odůvodnění
substantiation zdůvodnění
substantive podstatný
substantive substantivní
substantive věcný
substantively esenciálně
substantively zpodstatněle
substation rozvodna
substituent substituent
substitutability zastupitelnost
substitutability nahraditelnost
substitutable nahraditelný
substitutable zastupitelný
substitute náhrada
substitute nahradit
substitute náhradní
substitute nahrazovat

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy