Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
suggest navrhovat
suggest dát podnět
suggest naznačit
suggest tvrdit
suggest nasvědčovat
suggested navrhovaný
suggested navržený
suggested navrhnutý
suggester navrhovatel
suggestibility ovlivnitelnost
suggestible lehce přístupný
suggestible ovlivnitelný
suggesting navrhování
suggesting navrhující
suggestion sugesce
suggestion návrh
suggestion námět
suggestion podnět
suggestions návrhy
suggestive podnětný
suggestive sugestivní
suggestively podnětně
suggestiveness sugestivnost
suggests navrhne
suggests navrhuje
sui generis zvláštního druhu
sui generis osobitý
suicidal sebevražedný
suicidally sebevražedně
suicide sebevražda
suicide sebevražedný
suicide sebevrah
suicides sebevrazi
suing žalující
suit slušet
suit žaloba
suit žádost
suit oblek
suit soudní proces
suit vyhovovat
suit vyhovět
suit kvádro
suit of clothes oblek
suitability vhodně
suitability přiměřenost
suitability vhodnost
suitable vhodný
suitable přiměřený
suitable odpovídající
suitable vyhovující
suitableness příhodnost
suitableness vhodnost
suitably vhodně
suitcase kufr
suitcase kufřík
suitcase zavazadlo
suitcase cestovní zavazadlo
suitcases kufry
suitcases zavazadla
suite apartmá
suite souprava
suited vhodný
suites soupravy
suitor nápadník
suits obleky
suits žaloby
sulcus brázda
sulcus rýha
sulfate síran
sulfate sulfát
sulfur síra
sulfur dioxide oxid siřičitý
sulfuric sirný
sulfuric acid kyselina sírová
sulfurous sirnatý

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy