Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
superintendent superintendant
superior nad
superior dokonalejší
superior hořejší
superior kvalitnější
superior kvalitní
superior nadřazený
superior nadřízený
superior silnější
superior vrchní
superior vznešenější
superior představený
superior lepší
superior vyšší
superiority nadřazenost
superiority hypothesis hypotéza nadřazenosti
superlative superlativ
superlatively excelentně
superlunar superlunární
superman nadčlověk
superman superman
supermarket samoobsluha
supermarket supermarket
supermarkets supermarkety
supermart supermarket
supermen nadlidé
supermini nejmenší typ automobilu
supermodel supermodelka
supermolecule supermolekula
supernal nadpozemský
supernal nebeský
supernatant kalový
supernatant liquor kalová voda
supernatural nadpřirozený
supernatural nadpřirozeno
supernaturalist supernaturalista
supernaturally nadpřirozeně
supernormal nadprůměrný
supernova supernova
supernovae supernova
supernumerary nadpočetný
superordinate nadřazený
superordination nadřazenost
superphosphate superfosfát
superpose překrýt
superpose superponovat
superposed překryl
superposed superponoval
superposed superponovaný
superposition superpozice
superpower supervelmoc
superpower velmoc
superpowers supervelmoci
supersaturate přesytit
supersaturated přesycený
supersaturation přesycení
superscribe nadepsat
superscript horní index
superscription nadpis
superscripts horní indexy
supersede nahradit
supersede vyměnit
superseded nahradit
superseded vyměnit
supersedes nahrazuje
supersensitive supersenzitivní
superset nadmnožina
supersonic nadzvukový
supersonic supersonický
supersonically nadzvukově
superstar superhvězda
superstate super stát
superstate nadstát
superstition pověra
superstitious pověrčivý

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy