Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
surly mrzutý
surmise tušit
surmount překonat
surmount zdolat
surmountable překonatelný
surname příjmení
surnames příjmení
surpass překonat
surpass překonávat
surpassed překonaný
surpassing neobyčejný
surpassing vynikající
surplice druh oděvu ministrantů
surplice rocheta
surplus přebytek
surplus nadbytek
surplus kapitálová rezerva
surplusage přebytek
surpluses nadbytky
surpluses přebytky
surprint přetisk
surprisal překvapení
surprise divit
surprise překvapení
surprise překvapit
surprise překvapovat
surprise udivit
surprise nachytat
surprised překvapený
surprised překvapil
surprises překvapení
surprising překvapivý
surprising překvapující
surprisingly kupodivu
surprisingly neočekávaně
surprisingly nečekaně
surprisingly enought proti všemu očekávání
surprisingly enought s podivem
surprisingly enought kupodivu
surreal fantaskní
surreal neskutečný
surreal bizarní
surrealism surrealismus
surrealist surrealista
surrealistic bizarní
surrealistic surrealistický
surrender vzdát se
surrender vzdávat se
surrender zříci se
surrender odvod
surrender odstoupit
surrender vzdát
surrender kapitulovat
surrender odevzdat
surrender podlehnutí
surrender propadnout
surrender ustoupit
surrender vzdání se
surrender odstoupení
surrendered vzdal
surrenders kapitulovat
surreptitious kradmý
surreptitiously podloudně
surrey druh kočáru
surrogacy náhradní mateřství
surrogate náhrada
surrogate náhradní
surrogate mother náhradní matka
surround obklopit
surround obklopovat
surround obehnat
surround obklíčit
surround okraj
surrounded obklopen
surrounded obklopený

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy