Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
suspecting podezřívající
suspects podezřelí
suspend přerušit
suspended odložený
suspended pozastavený
suspended suspendovaný
suspended zavěšený
suspended sentence podmíněný trest
suspender podvazky
suspender šle
suspending pozastavení
suspending suspendování
suspense napětí
suspense očekávání
suspension tlumiče
suspension závěsný
suspension pozastavení
suspension suspendování
suspension zavěšení
suspension odložení
suspension suspenze
suspension vznos
suspension odklad
suspension visutý
suspension bridge visutý most
suspensive odkladný
suspensive nerozhodný
suspensive nejistý
suspensive odkládající
suspensive odročující
suspensive suspenzivní
suspicion podezření
suspicions nedůvěřivý
suspicions podezřelý
suspicions podezřívavý
suspicious nedůvěřivý
suspicious podezíravý
suspicious podezřelý
suspicious podezřívavý
suspiciously podezíravě
suspiciously podezřele
Susquehanna okres v USA
suss out vyzkoušet
Sussex Sussex
sustain podpořit
sustain vydržovat
sustain trpět
sustain strpět
sustain snést
sustain snášet
sustain udržet
sustain uživit
sustain zachovat
sustain utrpět
sustain vydržet
sustainability udržitelnost
sustainability accounting udržitelné národní účetnictví
sustainability indicators indikátory udržitelnosti
sustainability principle princip udržitelnosti
sustainability steps kroky k udržitelnosti
sustainabkle development udržitelný rozvoj
sustainable udržitelný
sustainable setrvalý
sustainable trvale udržitelný
sustainable agriculture alternativní zemědělství
Sustainable Development udržitelný vývoj
sustainable development trvale udržitelný rozvoj
sustainable development udržitelný rozvoj
sustainable development. zemědělství
sustainable forest management udržitelné lesní hospodářství
sustainable growth trvale udržitelný růst
sustainable yield udržitelný výnos
sustainably udržitelně
sustained podpořený
sustained živený

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy