Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
the least upper bound supremum
the lights are on svítí se
the like of which jaký
the most nejvíce
the most widespread nejrozšířenější
the only jediný
the past minulost
the people lid
the present přítomnost
the present přítomný
the rest ostatní
the same ten samý
the same stejný
the same tentýž
the same týž
the same totéž
the same thing totéž
the Tatras Tatry
the Thames Temže
the unemployed nezaměstnaní
the very next moment vzápětí
the whole celý
the whole nine yards celé
the whole nine yards úplné
the whole of celý
the youngest nejmladší
Thea ženské křestní jméno
theater divadlo
theater kino
theatre divadlo
theatre-goer návštěvník divadla
theatregoer návštěvník divadla
theatres divadla
theatrical divadelní
theatrical teatrální
theatricality dramatičnost
theatricality teatrálnost
theatrically divadelně
thee tebe
thee tobě
theft krádež
thefts krádeže
their jejich
theirs jejich
theism teismus
theist teista
theistic teistický
theists teista
Thelma ženské křestní jméno
them je
them
them jim
them nim
them jich
them nich
them jimi
them nimi
thematic tematický
thematically tématicky
theme téma
theme námět
themes témata
themselves oni sami
themselves sami
themselves se
themselves sebe
then pak
then potom
then tedy
then tehdy
then tenkrát
then poté
then again naproti tomu zase
thence tudíž
thence odtud

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy