Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
thenceforth od té chvíle
thenceforth dále
thenceforward od té chvíle
thenceforward dále
theocracy teokracie
theocratic teokratický
theodolite teodolit
Theodore Teodor (Božidar)
theologian teolog
theologian bohoslovec
theologians teologové
theological teologický
theologically teologicky
theologist teolog
theology teologie
theology bohosloví
theorem věta
theorems teorémy
theoretic teoretický
theoretical teoretický
theoretically teoreticky
theoretician teoretik
theories teorie
theorise teorizovat
theorise teoretizovat
theorised teoretizoval
theorist teoretik
theorists teoretici
theorization teoretizování
theorize teoretizovat
theorized teoretizoval
theory dohad
theory názor
theory teorie
theory domněnka
theory of occupational crowding teorie zaměstnaneckého přehuštění
theory science teoretická věda
theosophical teosofický
theosophist teosof
theosophy teosofie
therapeutic léčebný
therapeutic terapeutický
therapeutical terapeutický
therapeutically terapeuticky
therapeutics terapie
therapeutics terapeutika
therapies terapie
therapist terapeut
therapists terapeuti
therapy léčba
therapy terapie
there tam
there tamhle
there is left zbývá
there is no neexistuje
there is not není
there s tam je
thereabouts asi tak
thereabouts asi tam
thereafter potom
thereafter od té doby
thereat na tom
thereat při tom
thereby tím
thereby takto
thereby čímž
thereby tímto
therefor proto
therefore proto
therefore tedy
therefrom od toho
therefrom z toho
therein v tom
therein tam
thereof toho

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy