Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
thoroughgoing důkladný
thoroughly důkladně
thoroughly zcela
thoroughly úplně
thoroughness důkladnost
Thorpe Thorpe
those ty
those těm
those těch
those těmi
those ony
those ti
those třetí
thou ty
thou tebe
though
though ačkoli
though ačkoliv
though i když
though nicméně
though not aniž
thought myšlenka
thought myslel
thought think/thought/thought
thought myšlení
thought názor
thought-out promyšlený
thoughtful hloubavý
thoughtful ohleduplný
thoughtful přemýšlivý
thoughtful zamyšlený
thoughtful pozorný
thoughtfully hloubavě
thoughtfully přemýšlivě
thoughtfully zahloubaně
thoughtfulness ohleduplnost
thoughtfulness přemýšlivost
thoughtless bezohledný
thoughtless nepozorný
thoughtless bezmyšlenkovitý
thoughtlessly bezohledně
thoughtlessly netaktně
thoughtlessness bezmyšlenkovitost
thoughtlessness nepozornost
thoughtlessness nepromyšlenost
thoughtlessness nerozvážnost
thoughts myšlenky
thousand tisíc
thousand million miliarda
thousand millionth miliardtý
Thousand Oaks město - Spojené státy americké
thousand-crown note tisícovka
thousandfold tisíceronásobně
thousandfold tisíckrát
thousandfold tisícenásobný
thousandfold tisíceronásobný
thousands tisíce
thousandth tisící
thraldom otroctví
thraldom poddanství
thrall poddaný
thrall zajatec
thralldom poddanství
thrash tlouct
thrash bít
thrash mlátit
thrash nabít
thrash namlátit
thrash rozdrtit
thrash tlouci
thrash zmlátit
thrash out prodebatovat
thrashed rozdrcený
thrashed zmlácený
thrasher mlátička

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy