Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
tittle-tattle klep
tittle-tattle drb
tittup skotačit
titty ňadro
titular čestný
titular titulární
Titus Titus
to aby
to
to do
to k
to ke
to ku
to a fault až příliš
to a fault příliš
to a friend příteli
to achieve a goal dosáhnout cíle
to all všem
to be afraid of bát se
to be broke být bez krejcaru
to be subject to st podléhat čemu
to blame obviňovat
to boot k dobru
to cash a cheque proplatit šek v hotovosti
to clear the payment zúčtovat platbu
to clear the payment provést
to credit an account připsat ve prospěch účtu
to cut business profits snížit obchodní zisky
to date dosud
to deal with an issue řešit problém
to debit an account zatížit účet
to deposit uložení
to discount bills eskontovat směnky
to draw a cheque vystavit šek
to edge jít na okraji
to feel under the weather cítit se pod psa
to give notice dát výpověď
to impose a tax uvalit daň
to index a contract indexovat smlouvu
to issue bonds obligace
to issue bonds vydávat dluhopisy
to issue shares vydávat akcie
to levy a tax uvalit daň
to make a decision on st učinit rozhodnutí týkající se čeho
to make a mountain out of a molehill dělat z komára velblouda
to make amends odškodnit
to make out a cheque to sb vystavit komu šek
to meet a target splnit cíle
to meet requirements vyhovět požadavkům
to miss a target nesplnit cíl
to Mr. panu
to overdraw an account přečerpat účet
to pay platit
to pay back splatit
to pay off a debt splatit dluh
to perfection dokonale
to purchase sth on credit koupit něco na úvěr
to pursue a goal sledovat cíl
to repay a loan splatit úvěr
to restore balance obnovit rovnováhu
to satisfy needs uspokojit potřeby
to sbs. great amazement k velkému překvapení
to set targets stanovit úkoly
to someone někomu
to somewhere else jinam
to spare nazbyt
to subtract costs odečíst náklady
to supply sb with st poskytnout komu co
to supply sb with st dodat
to tackle a problem vyřešit problém
to take measures přijmout opatření
to take measures to do st podniknout kroky k čemu
to take measures to do st přijmout opatření
to take out a loan vzít si půjčku
to that end k tomu účelu

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy