Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
trace obkreslit
trace obtáhnout
trace element stopový prvek
traceability vystopovatelnost
traceable zjistitelný
traceable vystopovatelný
traced vystopován
tracer stopař
tracer indikátor
tracery síťová ozdoba
traces sleduje
traces stopy
trachea průdušnice
trachea trachea
tracheae průdušnice
tracheae trachea
tracheal průdušnicový
tracheal tracheální
tracheostomy tracheostomie
tracheotomy otevření průdušnice (chirurgicky)
tracheotomy tracheotomie
tracing sledování
tracing trasování
tracing paper pauzovací papír
track dráha
track kolej
track koleje
track stopovat
track sledovat
track trať
track atletické závody
track and field atletický
track down vypátrat
track records absolvovaná zaměstnání
track records podnikatelská historie
track suit tepláky
track-and-field atletický
trackball kulový ovládač
tracked kolejový
tracked pásový
tracker stopař
tracking sledování
tracking stopování
tracking sledující
tracking station sledovací stanice
trackless bezkolejové
tracklist seznam stop
tracks koleje
tracksuit tepláky
tracksuit sportovní oblečení
trackway vyšlapaná cesta
tract plocha
tract lán
tract trakt
tract úsek
tract traktát
tractability ovladatelnost
tractability povolnost
tractable poddajný
tractable tvárný
tractableness poddajnost
traction tah
traction trakce
tractive tažný
tractive trakční
tractor tahač
tractor traktor
tractor driver traktorista
tractor operator traktorista
tractors tahače
tractors traktory
tracts trakty
tracts úseky
Tracy Tracy
trade obchod

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy