Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
transformational transformační
transformations transformace
transformative transformativní
transformed proměněný
transformed přetvořený
transformed transformovaný
transformer transformátor
transforming transformační
transforming transformující
transforms transformuje
transfrontier pollution přeshraniční znečištění
transfuse provést transfúzi
transfuse přelít
transfuse přenést
transfusion transfúze
transfusions transfúze
transgress porušit
transgress překročit
transgression překročení
transgressive prohřešilý
transgressor porušovatel
transgressor provinilec
transhipment překládka
transience pomíjivost
transiency pomíjivost
transient prchavý
transient pomíjející
transient pomíjivý
transient krátkodobý
transient dočasný
transient přechodný
transient drainage flowing tranzientní drenážní proudění
transient fault přechodný poruchový stav
transiently prchavě
transients hosté na jednu noc
transistor tranzistor
transistor tranzistorový
transistor radio tranzistorové rádio
transistorize opatřit tranzistory
transistorized tranzistorový
transistors tranzistory
transit přeprava
transit převoz
transit tranzit
Transit Price Incentive. stimul přepravní ceny
transit visa průjezdní vízum
transition přechod
transition změna
transition economy přechodová ekonomika
transitional přechodný
transitional přechodový
transitions přechody
transitive přechodný
transitive tranzitivní
transitively tranzitivně
transitivity přechodnost
transitivity tranzitivita
transitoriness dočasnost
transitoriness přechodnost
transitory pomíjivý
translatable přeložitelný
translate překládat
translate přeložit
translate posunout
translated přeložený
translated přeložil
translates překládá
translating překládání
translation překlad
translation překlad
translation posun
translational překladatelský
translational translační
translations překlady
translator překladatel

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy