Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
bindweed svlačec
bine výhonek
bine úponek
binge flámovat
binge flám
Bingham Bingham
bingo bingo
binnacle část kompasu
binner vybírač popelnic
binocular binokulární
binoculars dalekohled
binodal binodální
binomial dvojčlenný
binomial binomický
bins vyhazuje
bins popelnice
binuclear binukleární
binuclear mající dvě jádra
bioaccumulation biokumulace
bioaccumulation bioakumulace
bioactivation bioaktivace
bioactivity bioaktivita
bioagens bioagens
bioassay biotest (hydrobiologie)
bioassay biotest
bioassay stanovení bioaktivity
bioassay biologická zkouška
bioavailability biologická dostupnost
biocenology synekologie
biocentre biocentrum
biochemical biochemický
biochemical engineering biochemické inženýrství
biochemical oxidation biochemická oxidace
biochemical oxygen demand (BOD) BSB biochemická spotřeba kyslíku (něm.)
biochemical oxygen demand (BOD) biochemická spotřeba kyslíku (BSK)
biochemically biochemicky
biochemist biochemik
biochemistry biochemie
biochore biochor
biocide biocid
bioclimatology bioklimatologie
biocoenology biocenologie
biocoenosis biocenóza
bioconcentration biokoncentrace
biocybernetics biokybernetika
biocycle biocyklus
biodegradable biologicky odbouratelný
biodegradation biodegradace
biodestruction biodestrukce
biodiesel bionafta
biodiversity biologická různost
biodiversity prospecting. průzkum biodiverzity
bioelement bioprvek
bioelement biogenní prvek
bioenergetics bioenergetika
bioengineering bioinženýrství
bioethanol bioetanol
bioethics. bioetika
biofeedback biofeedback
biofilter biofiltr
biofiltration biofiltrace (odpadní voda)
biogas bioplyn
biogenesis biogeneze
biogenetic biogenetický
biogenic landscape biogenní krajina
biogeochemical cycle biogeochemický cyklus
biogeochemistry biogeochemie
biogeocoenosis biogeocenóza
biogeographical biogeografický
biogeography biogeografie
biogeography geografie rostlin
biogeosphere biogeosféra
biographer životopisec
biographic životopisný
biographical životopisný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy