Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
biographically životopisně
biographically biograficky
biographies životopisy
biographies biografie
biography biografie
biography životopis
bioindication bioindikace
bioindicator bioindikátor
bioinsecticide bioinsekticid
biolith biolit
biologic biologický
biological biologicky
biological activity biologická aktivita
biological activity of pesticide application biologická účinnost použitého pesticidu
biological amplification bioamplifikace
biological blanket biologická blána
biological chemistry biologická chemie
biological clock biologické hodiny
biological component biologická složka (systému)
biological composition biologické složení (systému)
biological concentration biologická koncentrace
biological control biologický boj
biological curve biologická křivka (závlahy)
biological decomposition biologická rozložitelnost
biological diversity. biologická diverzita
biological drainage biologické odvodnění
biological entomophage activity biologická aktivita entomofága
biological film biologický povlak
biological filter biologický filtr
biological indicator bioindikátor
biological magnification biomagnifikace
biological method of waste disposal biologická metoda zneškodňování odpadu
biological plant protection preparation biologický přípravek na ochranu rostlin
biological qualitative analysis biologický kvalitativní rozbor (hydrobiologie)
biological quantitative analysis biologický kvantitativní rozbor (hydrobiologie)
biological rhythm biologický rytmus
biological system biologický systém
biological test biotest (hydrobiologie)
biological test biologický test (hydrobiologie)
biological test biologický test
biological warfare biologické vedení války
biological warfare biologické zbraně
biological water charakteristic biologická charakteristika vody
biological weapon biologická zbraň
biologically biologicky
biologist bioložka
biologist biolog
biologists biologové
biology biologie
biomanipulation biomanipulace
biomass biomasa
biome bióm
biomedical biomedicínský
biomes biom
biometeorology biometeorologie
biometric biometrický
biometrics biometrie
biometry biometrie
biomorph biomorfní
BION Believe It Or Not
bionic bionický
bionics bionika
bionomic ekologický
bionomics ekologie
bionomics bionomie
biont biont
biophysical biofyzikální
biophysicist biofyzik
biophysics biofyzika
biopic autobiografie
biopsies biopsie
biopsy biopsie
bioregion bioregion
bioreserves biofond
biorhythm biorytmus

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy