Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
use užívat
use aplikace
use uplatnění
use upotřebení
use upotřebit
use table tabulka užití
use up dobrat
use values užitné hodnoty
useability použitelnost
useable použitelný
used užívaný
used užitý
used opotřebovaný
used ojetý
used obnošený
used zvyklý
used použitý
used používaný
used užíval
used to dělával
used to annoy zlobíval
used to be býval
used to drive jezdíval
used to go jezdíval
used to say říkával
useful vhodný
useful prospěšný
useful platný
useful užitečný
useful potřebný
useful life doba užití
useful phytophage užitečný fytofág
usefully užitečně
usefulness prospěšnost
usefulness účelnost
usefulness užitečnost
useless neužitečný
useless marný
useless bezúčelný
useless nepotřebný
useless nepoužitelný
useless neúčelný
useless zbytečný
uselessly marně
uselessly neužitečně
uselessly zbytečně
uselessness nepoužitelnost
usenet usenet
user uživatel
user charges uživatelské poplatky
user cost uživatelské náklady
user fees poplatky za užívání
user friendly uživatelsky přívětivý
user-friendliness uživatelská přívětivost
user-friendly uživatelsky přívětivé
username uživatelské jméno
users uživatelé
uses použití
uses používá
uses užívá
usher uvaděč
usher uvést
usher uvádět
usher in ohlašovat
usher in předznamenávat
usher out vyprovázet
usherette biletářka
usherette uvaděčka
using používající
USMA United States Military Academy
USMC (United States Marine Corps) americká námořní pěchota
USN (United States Navy) americké námořnictvo
USNA United States Naval Academy
usquebaugh whisky
USSOCOM United States Special Operation Command

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy