Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
vibrate kmitat
vibrate rezonovat
vibrate chvět se
vibrate vibrovat
vibrate chvět
vibrated vibrující
vibrated chvějící se
vibrated vibroval
vibrating vibrační
vibrating vibrující
vibration chvění
vibration kmitání
vibration kmit
vibration záchvěv
vibration otřes
vibration vibrace
vibrational vibrační
vibrationally vibračně
vibrations vibrace
vibrations kmity
vibrations otřesy
vibrations záchvěvy
vibrato vibrato
vibrator vibrátor
vibratory kmitavý
vibratory vibrační
viburnum druh keřů
viburnum kalina
Víc dohromady!|Buďte víc pohromadě. Víc dohromady!|Buďte víc pohromadě.
vicar farář
vicar vikář
vicarage fara
vicarial vikářský
vicarious zastupující
vicarious užitná hodnota
vicariously zprostředkovaně
vicariousness zprostředkovanost
vice neřest
vice svěrák
vice vada
vice zlozvyk
vice admiral viceadmirál
vice chancellor vicekancléř
vice dean proděkan
vice presidency viceprezidentství
vice president viceprezident
vice squad mravnostní policie
vice versa naopak
vice versa naopak
vice-admiral viceadmirál
vice-chancellor vicekancléř
vice-presidency vice-prezidentství
vice-president místopředseda
vice-president viceprezident
vice-presidential týkající se viceprezidenta
vicegerent místodržitel
vicenary dvacítkový
vicennial opakující se po 20 letech
viceregal místokrálovský
viceroy místokrál
viceroyalty místokrálovství
vices neřesti
Vichy město ve Francii
vichyssoise druh polévky
vicinity blízké okolí
vicinity blízkost
vicinity sousedství
vicious zlý
vicious špatný
vicious nemravný
vicious zlomyslný
vicious circle bludný kruh
vicious cycle bludný kruh
viciously zle
viciously zlomyslně

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy