Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
visionary vizionář
visions vize
visit návštěva
visit navštěvovat
visit navštívit
visit prohlídka
visit prohlížet
visit rate návštěvnost
visitable navštívitelný
visitant návštěvník
visitation návštěva
visitations návštěvy
visited navštívený
visiting navštěvující
visiting hostující
visiting card navštívenka
visiting card vizitka
visiting hours návštěvní hodiny
visiting nurse opatrovnice
visitor návštěvník
visitor host
visitor návštěvnice
visitors návštěvníci
visits navštěvuje
visor hledí
visors hledí
vista výhled
vista vyhlídka
vistas výhledy
Vistula Visla
visual zrakový
visual vizuální
visual aid vizuální pomůcka
visual aids vizuální pomůcky
visual arts vizuální umění
visualisation vizualizace
visualise představit si
visualization představa
visualization vizualizace
visualization znázornění
visualization zviditelnění
visualize vizualizovat
visualize zviditelnit
visualized vizualizovaný
visualizes vizualizuje
visualizing vizualizující
visually vizuálně
vita životopis
vitae životopis
vital životně důležitý
vital důležitý
vital osudný
vital podstatný
vital vitální
vital zásadní
vital životní
vital životodárný
vital rozhodující
vital smrtelný
vital velmi důležitý
vital cycle adaptation of parasite and host přizpůsobení životního cyklu parazita a hostitele
vital signs známky života
vital statistics demografická křivka
vitalism vitalismus
vitalism vitalizmus
vitality vitalita
vitality životnost
vitalization oživení
vitalize oživit
vitally vitálně
vitals životně důležité orgány
vitamin vitamin
vitamin vitaminový
vitamin A vitamín A
vitamin B vitamín B

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy