Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
washing of laundry praní
washing powder prášek na praní
washing soda uhličitan sodný
washing-off vymílání (eroze)
washing-up mytí nádobí
Washington Washington
Washington washingtonský
Washington) delouse odvšivovat
Washoe okres v USA
washout výmol
washout propadák
washout krach
washout neúspěch
washout fiasko
washrag žínka
washroom prádelna
washroom toaleta
washroom umývárna
washstand skříňka s umyvadlem
washtub necky
washtub škopek na mytí
washy mdlý
wasn t nebyla
wasn t nebyl
wasn t nebylo
wasp vosa
wasp s nest vosí hnízdo
wasp waist vosí pas
wasp-waisted mající vosí pas
waspish jízlivý
waspish uštěpačný
waspishly kousavě
waspishly jízlivě
waspishly uštěpačně
waspishness jízlivost
wasps vosy
wassail pitka
wassail radovánky
Wasserman Wasserman
wast byl jsi
wastage plýtvání
waste plýtvat
waste odpadní
waste plýtvání
waste odpad
waste odpadový
waste promarnit
waste mrhání
waste promrhat
waste bag pytel na odpad
waste bank odval
waste bin nádoba na odpad
waste bin site stanoviště nádob na odpad
waste collection sběr odpadu
waste collection shromažďování odpadu
waste compacting zhutnění odpadu
waste composting kompostování odpadu
waste consignee příjemce odpadu
waste container kontejner na odpad
waste conveyour přepravce odpadu
waste disposal zneškodňování odpadu
waste disposal site skládka odpadu
waste dump odval
waste exporter vývozce odpadu
waste generator původce odpadu
waste grinding drcení odpadu
waste handling nakládání s odpadem
waste heat boiler bojler s využitím odpadového tepla
waste importer dovozce odpadu
waste incineration plant spalovna odpadů
Waste Isolation Pilot Plant (WIPP). mezisklad jaderného paliva
waste management odpadové hospodářství
waste management act zákon o odpadech
waste minimizing omezování vzniku odpadu
waste of energy plýtvání energií

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy