Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
acceptance of st. souhlas s
accepted přijatý
accepted přijato
accepted přijal
accepter příjemce
accepters příjemci
accepting přijímání
acceptor příjemce
acceptors příjemci
accepts přijímá
access přístup
access time čas přístupu
accessary spoluviník
accessary spolupachatel
accessed zpřístupněno
accesses přístupy
accessibility dosažitelnost
accessibility přístup
accessibility usnadnění
accessibility přístupnost
accessible dostupný
accessible přístupný
accessible dosažitelný
accessibly přístupně
accessing přistupování
accession přistoupení
accession přírůstek
accession vstoupení
accession nastoupení
accession to vstoupení do
accessories příslušenství
accessories doplňky
accessors přístupové mechanizmy
accessory vedlejší
accessory spoluviník
accessory spoluvinný
accessory spolupachatel
accessory přídavný
accessory doplňky
accessory dodatečný
accessory akcesorní
accessory příslušenství
accessory módní doplňky
accessory doplněk
accidence tvarosloví
accident úrazový
accident bouračka
accident náhoda
accident nehoda
accident neštěstí
accident havárie
accident insurance havarijní pojištění
accident-prone smolařský
accidental neúmyslný
accidental nezaviněný
accidental náhodný
accidental nahodilý
accidental colors vedlejší barvy
accidental death smrtelný úraz
accidental injury zranění při úrazu
accidental water quality deterioration havarijní zhoršení jakosti vody
accidentally nahodile
accidentally náhodou
accidentally nechtěně
accidents nehody
accipiter krahujec
accipiter jestřáb
acclaim chvála
acclaim provolávat
acclaim pozdravovat
acclaim the winner pozdravovat jako vítěze
acclaimed vychvalovaný
acclaimed velebený
acclaiming provolávání
acclamation aklamace

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy