Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
accomplishments úspěchy
accord smlouva
accord poskytnout
accord dohoda
accord souhlas
accord shoda
accord equal rights zrovnoprávnit
accord in v souhlasu s
accord of one s own dobrovolně
accordance ve shodě
accordance konkordance
accordance shoda
accordant shodný
accorded vyhovoval
accorded udělený
accorded shodoval
accorded poskytnutý
according souhlasně
according podle
according v souladu
according dle
according to v souladu
according to podle
according to Hoyle podle Hoyla
accordingly podle dohody
accordingly podle toho
accordingly proto
accordingly tedy
accordion akordeon
accordion harmonika
accordionist harmonikář
accordions harmoniky
accords akordy
accost obtěžovat
accosting souhlasení
accoucheuse porodní sestra
accoucheuse porodní bába
account vyúčtování
account zvažovat
account zpráva
account zúčtovat
account vyúčtovat
account účtovat
account počítání
account výčet
account účet
account konto
account vysvětlení
account for zodpovídat se
account for být poruchový
account for vyvádět
account for zlobit
account for zdůvodnit
account for zmařit
account for vysvětlovat
account for zahrnovat
account for sth činit
accountability zodpovědnost
accountable zodpovědný
accountable vysvětlitelný
accountable odpovědný
accountable for odpovědný
accountable to odpovědný
accountable to sb. for st. odpovědný
accountably vysvětlitelně
accountancy účetnictví
accountant účetní
accountants účetní
accounted považován za
accounting vykazování
accounting účetnictví
accounting cost účetní náklady
accounting departmen účtárna
accounting entity účetní jednotka
accounting identity účetní identita

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy