Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
acquaintance zkušenost
acquaintance známá
acquaintance známý
acquaintances obeznámenosti
acquaintances známí
acquaintanceship známost
acquainted obeznámený
acquainted seznámený
acquiesce svolit
acquiesce smířit
acquiesced souhlasil
acquiesced přijal
acquiescence souhlas
acquiescent povolný
acquint vyznat se
acquirable dosáhnutelný
acquire dosáhnout
acquire nabýt
acquire získávat
acquire získat
acquire osvojit si
acquired získaný
acquired získán
acquired získal
Acquired Immune Deficiency Syndrome AIDS
acquired resistance to pesticides získaná odolnost organismu k pesticidům
acquirement nabytí
acquirement získání
acquirement akvizice
acquirement dosažení
acquirement vzdělání
acquirer nabyvatel
acquirers nabyvatelé
acquires získává
acquires nabývá
acquiring získávání
acquiring nabývání
acquisition získávání
acquisition získání
acquisition přírůstek
acquisition koupě
acquisition pořízení
acquisition přínos
acquisition akvizice
acquisition nabytí
acquisitive nenasytný
acquisitiveness hrabivost
acquit zprostit viny
acquit osvobodit
acquit zprostit
acquittal splacení
acquittance stvrzenka
acquittance kvitance
acquitted zproštěný
acquitted osvobozený
acre pole
acre akr
acreage výměra
acreage orná půda
acres akry
acrid trpký
acrid štiplavý
acridine akridin
acridity ostrost
acrimonious uštěpačný
acrimonious prudký
acrimoniously uštěpačně
acrimony jízlivost
acrimony zatrpklost
acrimony trpkost
acrimony rozhořčenost
acrimony příkrost
acrobat akrobat
acrobatic akrobatický
acrobatics akrobacie

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy