Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
carriage return nový řádek
carriages kočáry
carriageway vozovka
Carrie Carrie
carried nesený
carried přenášený
carried přenášel
carried nesl
carrier nosná
carrier nositel
carrier přepravce
carrier transportér
carrier nosič
carrier doručovatel
carrier bacilonosič
carrier dopravce
carrier of infection nositel infekce
carrier pigeon poštovní holub
carriers dopravci
carries nese
carrion mrcha
carrion zdechlina
carrion crow vrána obecná černá
Carroll Carroll
carrot karotka
carrot mrkev
carrots mrkve
carrottop zrzek
carroty karotkově červený
carrousel karusel
Carruthers Carruthers
carry přenášet
carry dopravovat
carry dopravit
carry nést
carry nosit
carry nést - nosit
carry a tune dobře zpívat
carry across přenést
carry across přenášet
carry away odvézt
carry away odvážet
carry away odnést
carry away odnášet
carry back odečíst ztráty
carry forward převést
carry it off uskutečnit
carry off získat
carry off odnést
carry on pokračovat
carry on dovádět
carry on být nevychovaný
carry on with pokračovat v
carry out uskutečnit
carry out vyplnit
carry out vykonat
carry out splňovat
carry out splnit
carry out provést
carry out provádět
carry out konat
carry over přenést
carry the can mít zodpovědnost
carry the conversation udržovat konverzaci
carry the day vyplnit mezeru
carry the day doplnit stav
carry through dokončit
carry through provést
carry weight mít vliv
carry your weight odpracovat svůj díl
carry-over převod
carry-over účetní převod
carryall nákupní taška
carrycot košík na dítě
carrying nosný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy