Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
circumscribe vymezit
circumscribe omezit
circumscribe ohraničit
circumscribed vymezený
circumscribed omezený
circumscribed ohraničený
circumscription vymezení
circumscription omezení
circumspect obezřelý
circumspect opatrný
circumspection opatrnost
circumspection obezřetnost
circumspectly obezřetně
circumstance situace
circumstance poměry
circumstance okolnost
circumstance náhoda
circumstanced situovaný např. finančně
circumstances okolnosti
circumstances okolnosti
circumstances situace
circumstantial vedlejší
circumstantial podružný
circumstantial nepřímý
circumstantially podružně
circumvent obelstít
circumvent obcházet
circumvent obejít
circumventable schopný být přelstěn
circumvented obcházel
circumventing obcházení
circumvention obcházení
circumvolution rotace
circumvolution otáčení
circus manéž
circus aréna
circus cirkus
cirque kar
cirque cirkus
cirrhosis cirhóza
cirrhosis ciróza
cirrhotic cirhózní
cirri úponek
cirrocumulus cirokumulus
cirrostratus cirostratus
cirrus úponek
CIS Compuserve Information System (tm)
cisalpine předalpský
cisalpine cisalpinský
cisco síh
cissy zbabělec
cist cista
cistercian cisterciák
cistercian monk cisterciák
cistern rezervoár
cistern cisterna
cistern vodní nádrž
cisterna cisterna
cisterns cisterny
citadel citadela
citadels citadely
citation citace
cite uvést
cite citovat
cite uvádět
cited citovaný
CITES konvence pro mezinárodní obchod s ohroženými druhy
cites velkoměsta
CITES. CITES
cither loutna
cithern loutna
cities města
citify poměštit
citing citování
citizen státní příslušník

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy