Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
citizen občanka
citizen občan
citizenry občané
citizens občané
citizens band vysílací pásmo určené pro soukromé hovory
citizenship státní občanství
citizenship státní příslušnost
citizenship občanství
citole loutna
citrate citrát
citric citrónový
citric acid kyselina citrónová
Citroen značka automobilů
citron citroník
citron citronovník
citron citrón
citrous citrusový
citrus citrusový
cittern loutna
city velké město
city městské centrum
city město
city velkoměsto
city centre centrum města
city hall radnice
city manager městský hospodář
city planner urbanista
city state městský stát
city-council městská rada
city-state městský stát
cityscape panoráma města
citywide celoměstský
cive pažitka
civic občanský
civics občanská výchova
civics občanská nauka
civil soukromoprávní
civil zdvořilý
civil civilní
civil občanský
Civil Air Patrol dobrovolnická organizace pro ochranu vzdušného prostoru USA a vzdělávání v oboru letectví
civil case soukromá pře
Civil code Občanský zákoník
civil disobedience občanská neposlušnost
civil engineer stavební inženýr
civil engineering stavebnictví
civil engineering stavební inženýrství
civil law civilní právo
civil liberties občanské svobody
civil liberty občanská svoboda
civil rights občanská práva
civil servant funkcionář
civil servant úředník
civil service státní služba
Civil War americká občanská válka v letech 1861-1865
civil War občanská válka
civilian civilní
civilian civilista
civilian civil
civilians civilní obyvatelstvo
civilisation civilizace
civilisations civilizace
civilise civilizovat
civilised civilizovaný
civilities zdvořilosti
civility uctivost
civilization civilizace
civilizations civilizace
civilize civilizovat
civilized civilizovaný
civilly občansky
civvies civil
CLAB Crying Like A Baby
clabber kyselé mléko
clack klapka

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy