Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
actualized realizoval
actually ve skutečnosti
actually skutečně
actually opravdu
actually doopravdy
actually vlastně
actually aktuálně
actuarial pojistný
actuarial expactation matematická naděje
actuarial mathematics pojistná matematika
actuaries pojistní matematici
actuary pojistný odborník
actuary pojistný matematik
actuate vystavovat
actuate uvádět do pohybu
actuate spouštět
actuate působit
actuate pudit
actuate pohánět
actuate podněcovat
actuate ovládat
actuated ovládaný
actuated by hand ručně ovládaný
actuating hnací
actuating ovládací
actuating variable akční veličina
actuation pohon
actuation působení
actuator aktuátor
actuator akční člen
actuator regulátor
actuators akční členy
acuity jasnost
acuity ostrost
acumen postřeh
acumen bystrost
acupressure akupunktura
acupuncture akupunktura
acupuncturist akupunkturista
acute náhlý
acute akutní
acute prudký
acute accent čárka
acute angle ostrý úhel
acute pain ostrá bolest
acute pesticide toxicity akutní toxicita pesticidu
acute problem naléhavý problém
acute sense of smell dobrý čich
acute shortage akutní nedostatek
acute sound ostrý zvuk
acute toxicity akutní toxicita
acute triangle ostroúhlý trojúhelník
acutely prudce
acuteness pronikavost
acuteness prudkost
acuteness ostrost
acuteness vážnost
acuteness akutnost
acutest nejostřejší
acyclic acyklický
acyclically acyklicky
acyclovir acyklovir
acylation acylace
ad reklama
ad reklamní
ad inzerát
ad campaign reklamní / propagační kampaň
ad hoc jen pro tento případ
ad hoc na vyžádání
ad infinitum k nekonečnu
ad lib tvořit
ad lib improvizovat
ad lib podle libosti
ad lib ad libitum
ad lib (ad libitum) tvořit

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy