Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
collisions kolize
collisions srážky
collocate kolokace
collocate with pojit se s
collocation kolokace
collocational kolokační
collodion kolodium
collogue důvěrně hovořit
colloid koloid
colloidal koloidní
colloidal dispersion koloidní disperze
colloidal particle koloidní částice
collop plátek masa
collop rolka
colloq sirka
colloquia konference
colloquia kolokvium
colloquial hovorový
colloquialism kolokvialismus
colloquialism hovorový výraz
colloquially hovorově
colloquium kolokvium
colloquy rozhovor
collotype světlotisk
collude spolčit se
collude smluvit se
collude předem se domluvit
collude hrát si do ruky
collude jednat v tajné dohodě
colluded předem se domluvil
collusion tajná dohoda
collusion konspirace
collusive tajný
collusive podvodný
colluvium koluvium
collyrium oční kapky
collywobbles kručení v břiše
collywobbles bolení žaludku
colmatage kolmatace
colmation kolmace
Colo Colo
Cologne Kolín nad Rýnem
cologne kolínská
Colombia Kolumbie
Colombian obyvatel Kolumbie
Colombians obyvatelé Kolumbie
Colombo hl.m. - Srí Lanka
Colombo Colombo
colon tlusté střevo
colon tračník
colon dvojtečka
colonel plukovník
colonial osadník
colonial osadní
colonial koloniální
colonialism kolonializmus
colonialist kolonizátor
colonialist kolonialistický
colonic týkající se tlustého střeva
colonies kolonie
colonisation kolonizace
colonise osídlit
colonise kolonizovat
colonised osídlený
colonised kolonizovaný
colonist osadník
colonist obyvatel kolonie
colonist kolonista
colonists kolonisté
colonization kolonizace
colonize kolonizovat
colonized kolonizovaný
colonized kolonizoval
colonizer kolonizátor
colonnade sloupořadí

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy