Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
commissions odměny
commissions zakázky
commissions zadává
commissions pověřuje
commissions zmocňuje
commissure spojka
commissure šev
commit zavázat se
commit vázat se
commit kompromitovat se
commit spáchat
commit dopustit se
commit suicide spáchat sebevraždu
commit suicide vzít si život
commitment věrnost
commitment přenechání
commitment burzovní závazek
commitment oddanost
commitment povinnost
commitment svěření
commitment odevzdání
commitment vazba
commitment závazek
commitments závazky
commits svěřuje
commits poskytuje
commits páchá
committal uvěznění
committed spáchal
committed spáchaný
committed zaujatý
committed angažovaný
committee komise
committee kolegium
committee výbor
committees komise
committing svěření
committing spáchání
committing přenechání
committing dopuštění se
commix smísit
commix smíchat
commixture smíšení
commixture míšení
commode stolice s nočníkem
commodious prostorný
commodiousness prostornost
commodities komodity
commodities zboží
commodity tovar
commodity komodity
commodity komodita
commodity výrobek
commodity zboží
commodity produkt
commodity artikl
commodity druh zboží
Commodity Credit Corporation (CCC). úvěrová komoditní organizace (CCC)
commodity exchange komoditní burza
commodity market zbožní trh
commodity market trh zboží
commodity market komoditní trh
commodity money zbožové peníze
commodity money komoditní peníze
commodore komodor
common společné
common obecný
common prostý
common obyčejný
common obvyklý
common obecný
common společný
common běžný
common /collective/ ownership společné vlastnictví
common agricultural policy common agricultural policy CAP

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy