Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
common agricultural policy CAP common agricultural policy
Common Agricultural Policy Společná zemědělská politika
common agricultural policy. společná zemědělská politika
common carrier veřejný přepravce
common cold nachlazení
common denominator společný jmenovatel
common divisor společný dělitel
common equivalent všeobecný ekvivalent
common factor společný jmenovatel
common fraction obecný zlomek
common law zvykové právo
common law obyčejné právo
common law obecné právo
common mode rejection ratio činitel potlačení souhlasného rušení
common multiple společný násobek
common parlance prostá řeč
common property problems of water problémy společného vlastnictví vody
common property regime systém společného vlastnictví
common sense zdravý rozum
common sense selský rozum
common sense prostý rozum
common share obyčejná akcie
common share kmenová akcie
common stock společné zásoby
common stock kmenová akcie
common stock běžná akcie
common-cause failure porucha se společnou příčinou
common-law zvykové právo
common-property resources. společně vlastněné zdroje (obecní zdroje)
common-sense zdravý rozum
commonality stejnost
commonality shodnost
commonalty společenství
commoner občan
commoner prostý občan
commonest nejběžnější
commonly obvykle
commonly běžně
commonly used obecně používaný
commonness všednost
commonness obyčejnost
commonness obvyklost
commonness obecnost
commonness nevzdělanost
commonness běžnost
commonplace běžný
commonplaceness všednost
commonplaceness banálnost
commons měšťanstvo
commons občanstvo
commons obecný lid
commonsense zdravý rozum
commonsensible rozumný
commonsensical rozumný
commonweal všeobecné blaho
commonwealth obecné blaho
commonwealth společenství
Commonwealth of Independent States volné společenství států
Commonwealth of Independent States Společenství nezávislých států
Commonwealth of Nations volné společenství států
commotion rozruch
commotion nepokoj
commotion zmatek
commove zneklidnit
commove podnítit
communal veřejný
communal komunální
communalism komunalismus
communality pocit solidarity
communalize komunalizovat
communally společně
commune obec
commune komuna
communicability sdělitelnost
communicability komunikativnost

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy