Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
communicable nakažlivý
communicant komunikant
communicate sdělit
communicate komunikovat
communicate dorozumívat se
communicated komunikoval
communicates komunikuje
communicating komunikující
communication komunikační
communication dorozumívání
communication komunikace
communications komunikace
communicative sdílný
communicative komunikativní
communicativeness komunikativnost
communicativeness hovornost
communicator komunikátor
communicators komunikátoři
communicators informátoři
communicatory sdělný
communion spojení
communion splynutí
communique komuniké
communism komunismus
communist komunista
communistic komunistický
communists komunisté
communitarian člen komunity
communities komunity
communities společenství
community veřejnost
community společenství
community komunita
community komunita (botanika
community obec
community property majetek komunity
community service služba komunity
communization zespolečenštění
communize zestátnit
communize zespolečenštit
commutability změnitelnost
commutable zaměnitelný
commutation výměna
commutative komutativní
commutativity komutativita
commutator přepojovač
commutator komutátor
commute zaměnit
commute vyměnit
commute komutovat
commute dojíždět
commute dojíždět do práce
commuted dojížděl
commuter dojíždějící
commuters dojíždějící
commuting dojíždění
Comoros Komory
compact pevný
compact výlisek
compact kompaktní
compact disc kompaktní disk
compact disk kompaktní disk
compact disk cédéčko
compact fluorescent lamp kompaktní fluorescentní lampa
compacted zhutněný
compacted udusaný
compacted ucelený
compacted stlačený
compacter zhutňovač
compaction zpevňování
compaction stlačení
compactly kompaktně
compactness kompaktnost
compactor zpevňovač
compactor zhutňovač

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy