Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
competence schopnost
competence kvalifikace
competence způsobilost
competencies oprávnění
competencies kompetence
competency oprávnění
competency kompetence
competent kvalifikovaný
competent vhodný
competent způsobilý
competent schopný
competent oprávněný
competent kompetentní
competently kompetentně
competes soutěží
competes konkuruje
competing soupeřící
competing soutěžící
competing protichůdný
competing neslučitelný
competing konkurenční
competition závod
competition konkurence
competition soutěž
competition across the market konkurence napříč trhem
competition on the demand side konkurence na straně poptávky
competition on the supply side konkurence na straně nabídky
competitions soutěže
competitions konkurence
competitive kompetitivní
competitive závodní
competitive soutěžní
competitive soutěživý
competitive soutěžící
competitive konkurenční
competitive konkurenceschopný
competitive advantage konkurenční výhoda
competitive consumption bundles balíky kompetitivní spotřeby
competitive equilibrium konkurenční rovnováha
competitively soutěživě
competitively konkurenčně
competitiveness konkurenceschopnost
competiton soutěžení
competiton konkurs
competitor soutěžící
competitor závodník
competitor soupeř
competitor konkurent
competitors konkurenti
compherensive insurance komplexní pojištění
compilable kompilovatelný
compilation shrnutí
compilation kolekce
compilation kompilace
compilation složení
compilation sestavení
compilation sbírka
compilations kompilace
compile sestavit
compile kompilovat
compile přeložit
compiled zkompilovaný
compiled kompilovaný
compiler překladač
compilers kompilátory
compiles kompiluje
compiling kompilování
compiling sbirani
compiling zpracovavani
complacence spokojenost
complacence sebeuspokojení
complacence samolibost
complacency samolibost
complacent uspokojený
complacent samolibý

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy