Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
completes kompletuje
completing doplňující
completing doplňkový
completing dodatkový
completion dovršení
completion dohotovení
completion kompletace
completion doplnění
completion dokončení
completly mixed system systém s ideálním promícháváním (hydrosystém)
complex komplex
complex souhrn
complex komplikovaný
complex složený
complex spletitý
complex komplexní
complex soubor
complex složitý
complex amelioration souborné meliorace
complex fraction složený zlomek
complex number komplexní číslo
complex sentence souvětí podřadné
complexes komplexy
complexify zkomplikovat
complexion pleť
complexional pleťový
complexities složitosti
complexity komplikovanost
complexity komplexnost
complexity složitost
complexity obtížnost
complexity spletitost
complexly komplexně
compliance splnění
compliance dodržení
compliance vyhovění
compliance vyhovění
compliance svolení
compliance shoda
compliancy povolnost
compliancy poddajnost
compliancy ochota
compliant povolný
compliant svolný
compliant ochotný
complicate komplikovat
complicated komplikovaný
complicated spletitý
complicated zamotaný
complicated složitý
complicates komplikuje
complicating komplikující
complication komplikace
complications komplikace
complicit mající spoluvinu
complicity spolupachatelství
complicity spoluvina
complied vyhověl
complied splnil
complies splňuje
compliment poklona
compliment pochválit
compliment pochvala
compliment pocta
compliment kompliment
compliment lichotka
complimentary bezplatný
compliments komplimenty
compline poboznost
comply dostát
comply vyhovět
comply splňovat
comply splnit
comply with dodržet
complying vyhovující

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy