Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
component složka
component komponenta
components součásti
components komponenty
comport chovat se
compose sázet
compose uspořádat
compose urovnat
compose upravit
compose sepsat
compose komponovat
compose složit
compose skládat
compose oneself ovládnout se
compose oneself uklidnit se
composed soustředěný
composed vyrovnaný
composed klidný
composed složený
composed of složený z
composedly vyrovnaně
composedly klidně
composer skladatel
composer skladatelka
composers skladatelé
composing vytváření
composing skládání
composing komponování
composite složený
composite number složené číslo
compositeness složenost
composition složení
composition kompozice
composition skladba
compositional kompoziční
compositions skladby
compositions sestavy
compositor typograf
compositor sazeč
compossible rights práva schopná platit spolu
compost kompost
composting kompostování
composting plant humusárna
composure vyrovnanost
compote kompot
compound sloučenina
compound ohrazené místo
compound směs
compound složení
compound smíchat
compound složitý
compound složenina
compound složený
compound interest složený úrok
compound interest úrok z úroků
compound interest složitý úrok
compoundable urovnatelný
compounded složil
compounded složený
compounding slučování
compounding sestavování
compounding sdružování
compounds složky
compounds sloučeniny
compounds kombinace
compounds směsi
comprehend pochopit
comprehend porozumět
comprehend obsahovat
comprehend chápat
comprehending chápání
comprehensibility srozumitelnost
comprehensible srozumitelný
comprehensible pochopitelný
comprehensibly srozumitelně

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy