Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
concretely konkrétně
concretely hmatatelně
concreteness konkrétnost
concreting betonující
concreting betonování
concretion zhutňování
concretion konkrece
concretize konkretizovat
concubinage konkubinát
concubine konkubína
concupiscence žádostivost
concupiscence chtíč
concupiscent smyslný
concupiscent chlípný
concur souhlasit
concur shodovat se
concur být ve shodě
concur spolupůsobit
concurrence souběžnost
concurrence shoda
concurrence sbíhání
concurrence souhlas
concurrence souběh
concurrence spolupůsobení
concurrency souběžnost
concurrent souběžný
concurrently současně
concurrently souběžně
concuss otřást
concuss způsobit otřes mozku
concussion otřes
concussion otřes mozku
concussive otřesový
condemn určit k demolici
condemn odsoudit
condemnable zavrženíhodný
condemnation odsouzení
condemnatory odsuzující
condemned odsouzený
condemner zabavovatel majetku
condemning odsuzující
condemns zavrhuje
condemns odsuzuje
condensable kondenzovatelný
condensable zkapalnitelný
condensate kondenzát
condensation kondenzace
condense zkrátit
condense kondenzovat
condensed zhuštěný
condensed milk kondenzované mléko
condenser kondenzátor
condensing kondenzování
condensing kondenzační
condescend ráčit
condescend milostivě svolit
condescend chovat se povýšeně
condescend snížit se
condescending blahosklonný
condescendingly blahosklonně
condescension blahosklonnost
condign zasloužený
condiment koření
condition stav
condition kondice
condition postavení
condition podmínka
conditional podmínečný
conditional podmiňovací
conditional podmíněný
conditionality podmínečnost
conditionally závisle
conditionally podmínečně
conditionals podmínky
conditioned podmíněný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy