Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
confirmation potvrzení
Confirmation Potvrzování
confirmations potvrzení
confirmative potvrzující
confirmatory potvrzující
confirmed konfirmovaný
confirmed nenapravitelný
confirmed nepolepšitelný
confirmed nevyléčitelný
confirmed notorický
confirmed utvrzený
confirmed zatvrzelý
confirmed potvrzený
confirming potvrzující
confirms potvrzuje
confiscate konfiskovat
confiscate zabavovat
confiscate zabavit
confiscated zabavený
confiscating konfiskování
confiscation zabavení
confiscation konfiskace
confiscator konfiskátor
confiscatory konfiskační
conflagration vzplanutí
conflagration požár
conflate sjednotit
conflate spojovat
conflated spojil
conflated sjednotil
conflated sjednocený
conflation spojení
conflict střetnutí
conflict spor
conflict kolize
conflict být v rozporu
conflict zmatek
conflict střet
conflict srážka
conflict rozpor
conflict neshoda
conflict konflikt
conflict boj
conflicted střetl
conflicted bojoval
conflicting protikladný
conflictingly protikladně
conflicts konflikty
conflictual týkající se konfliktu
confluence soutok
confluence sbíhání
confluent soutok
confluent přítok
confluent stékající se
conflux stok
conflux soutok
confocal mající společná ohniska
confocal konfokální
conform podřídit
conform podřídit se
conform vyhovovat
conform přizpůsobit
conform odpovídat
conform to podřídit
conformable podobný
conformable souhlasný
conformal konformní
conformance přizpůsobení
conformance konformita
conformation tvar
conformation struktura
conformational konformační
conforming přizpůsobování
conformism přizpůsobivost
conformist konformista

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy