Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
connect navazovat
connect spojovat
connect spojit
connect to napojit
connected připojený
connected souvislý
connected zapojený
connected spojený
connectedness spojitost
connectedness propojenost
Connecticut stát v USA
connecting připojování
connecting zapojovací
connecting spojující
connecting spojovací
connecting připojovací
connection spojitost
connection přípojka
connection souvislost
connection spojení
connections spoje
connective spojka
connective tissue pojivová tkáň
connectives spojky
connectivity spojitost
connectivity propojitelnost
connectivity souvislost
connector konektor
connectors spojky
connectors konektory
connects spojuje
connects propojuje
Connelly Connelly
Conner Conner
connexion vztah
connexion souvislost
connexion spojitost
Connie Connie
conniption hysterie
conniption záchvat vzteku
connivance schvalování
connive intrikovat
connive trpět
connive mlčky schvalovat
connive at dát tichý souhlas k
connived zavíral nad něčím oči
connived mlčky schvaloval
conniving potměšilý
connoisseur znalec
connoisseurship znalectví
Connors Connors
connotation význam
connotations významy
connotative implikující
connote znamenat
connoted znamenal
connubial manželský
conoid kuželovitý
conquer vybojovat
conquer zdolat
conquer dobýt
conquerable přemožitelný
conquerable dobytný
conquered dobytý
conquering dobývání
conqueror dobyvatel
conquest zábor
conquest dobytí
conquests dobytí
conquistador dobyvatel
conquistador conquistador
Conrad Konrád
Conrad Conrad
consanguineous pokrevný
consanguinity pokrevní příbuzenství

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy