Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
consequently následkem toho
conservancy ochrana životního prostředí
conservation zachování
conservation uchování
conservation konzervace
conservation zadržování
conservation reserve programme program ochrany rezervace
conservation-tillage ochranné obdělávání půdy
conservationist konzervativec
conservationist ochránce přírody
conservatism konzervatizmus
conservatism konzervativismus
conservatism konzervatismus
conservative konzervativec
conservative opatrný
conservative konzervativní
conservative modelling konzervativní modelování
conservatively opatrně
conservatively konzervativně
conservativeness konzervativnost
conservatives konzervativci
conservatoire konzervatoř
conservator kustod
conservator restaurátor
conservatory konzervátor
conservatory skleník
conservatory konzervatoř
conserve zachovat
conserve šetřit
conserve konzervovat
conserved konzervovaný
conserves zavařeniny
conserving zachovávající
conserving irrigation norm záchovná závlahová dávka
consider považovat
consider pokládat
consider uvážit
consider uvažovat
consider uvažovat o
consider posoudit
consider brát ohled na
considerable značně velký
considerable značný
considerable významný
considerable důležitý
considerable význačný
considerably podstatně
considerably významně
considerably značně
considerate rozvážný
considerate ohleduplný
considerate starostlivý
considerately taktně
considerately ohleduplně
considerateness ohleduplnost
considerateness starostlivost
consideration uvažování
consideration přemýšlení
consideration protihodnota
consideration zřetel
consideration uvážení
consideration úvaha
consideration úhrada
consideration ohled
considerations uvážení
considerations úvahy
considerations posouzení
considered zvažoval
considered považovaný
considered zvažován
considered považovaný za
considered zvažovaný
considered považoval
considering s ohledem na
considering zvažující

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy