Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
constringent stlačující
constringent stahující
construct sestrojit
construct stavět
construct zkonstruovat
construct konstruovat
construct postavit
construct budovat
construct zbudovat
constructable zkonstruovatelný
constructed zkonstruovaný
constructed vybudovaný
constructed sestavený
constructed markets konstruované trhy
constructing sestavující
constructing konstruující
construction zhotovení
construction sestrojení
construction provedení
construction stavění
construction konstrukce
construction site staveniště
construction waste stavební odpad
constructional konstrukční
constructionist konstruktér
constructions konstrukce
constructive konstruktivní
constructively konstruktivně
constructiveness konstruktivnost
constructivism konstruktivizmus
constructivism konstruktivismus
constructivist konstruktivista
constructor stavitel
constructor konstruktor
constructor konstruktér
constructs staví
constructs konstruuje
constructs buduje
construe vyvozovat
construe vykládat
construe vyložit
construe with tvořit vazbu
construe with pojit se s
construed vykládaný
construed interpretovaný
consubstantial konsubstanciální
consubstantiation konsubstanciace
consuetude zvyklost
consuetudinary zvykový
consul konzul
consular konzulární
consulate konzulát
consulship konzulství
consult poradit se
consult radit se
consult projednat
consult konzultovat
consultancies poradenství
consultancy konsultace
consultancy poradenství
consultant konzultant
consultant poradce
consultants konzultanti
consultation porada
consultation konzultace
consultations konzultace
consultative konzultativní
consulted projednaný
consulted konzultovaný
consulting konzultování
consulting konzultující
consulting konzultační
consulting room poradna
consumable stravitelný
consumable spotřební

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy