Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
contact layer kontaktní zóna (voda)
contact lens kontaktní čočka
contact lenses kontaktní čočky
contact ratio kontaktní poměr (kanalizace)
contact spring kontaktní pramen
contact us kontaktujte nás
contact zone kontaktní zóna (voda)
contactable schopný být kontaktován
contacted kontaktovaný
contacting kontaktující
contacting kontaktování
contactor stykač
contacts kontakty
contagion nakažení
contagion nákaza
contagious nakažlivý
contagious laughter nakažlivý smích
contagious ward infekční pokoj
contagiousness kontagiozita
contain zkrotit
contain krotit
contain obsahovat
containable obsažitelný
contained uvážlivý
contained obsahoval
container přepravka
container kontejner
containerization kontejnerizace
containerize kontejnerizovat
containerized kontejnerizovaný
containers kontejnery
containership kontejnerová loď
containing obsahující
containment omezení
containment kontrola
contains obsahuje
contaminant znečišťující látka
contaminate znečistit
contaminate zamořit
contaminate nakazit
contaminated kontaminovaný
contaminated site stará zátěž (odpady)
contaminated site sanitation sanace staré zátěže
contamination znečištění
contamination zamoření
contamination kontaminace
contaminator znečišťovatel
contamining component znečišťující složka (vodní hospodářství)
contemn pohrdat
contemn opovrhovat
contemplate zamýšlet
contemplate zvažovat
contemplate uvažovat
contemplate rozjímat
contemplate přemýšlet
contemplate hloubat
contemplated zvažovaný
contemplating zvažující
contemplating zamýšlející
contemplating uvažující
contemplating hledící
contemplation rozjímání
contemplative zamyšlený
contemplativeness zamyšlenost
contemplativeness hloubavost
contemporaneity soudobost
contemporaneous současný
contemporaneous souběžný
contemporaneous erosion soudobá eroze
contemporaneously současně
contemporaneously souběžně
contemporaneousness současnost
contemporaries vrstevníci
contemporaries současníci
contemporary moderní

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy