Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
contemporary současník
contemporary soudobý
contemporary současný
contemporize synchronizovat
contempt opovržení
contempt opovrhování
contemptibility zavržitelnost
contemptible opovrženíhodný
contemptible odporný
contemptibly opovrženíhodně
contemptuous pohrdavý
contemptuously pohrdavě
contemptuously opovržlivě
contemptuousness opovržení
contemptuousness pohrdání
contend zápolit
contend tvrdit
contend potýkat
contend bojovat
contended tvrdil
contended bojoval
contender soutěžící
contender uchazeč
contenders uchazeči
contending nepřátelský
contending protichůdný
contends tvrdí
contends bojuje
content náplň
content obsah
content spokojit
content spokojený
contented spokojený
contented spokojen
contentedly spokojeně
contention tvrzení
contention spor
contention neshoda
contention názor
contentious sporný
contentiously sporně
contentiousness svárlivost
contentment spokojenost
contents obsah
contents náplň
conterminal boundary společná hranice
contest zápas
contest utkání
contest soutěžit
contest volební boj
contest soutěž
contestable napadnutelný
contestant závodník
contestant soutěžící
contestants závodníci
contestants soutěžící
contestation kontroverze
contested soutěžil
contests soutěže
contests zápasy
context kontext
context souvislost
contexts souvislosti
contexts kontexty
contextual kontextový
contextualisation kontextualizace
contextualize uvést do kontextu
contextually souvisle
contiguity sousedství
contiguity blízkost
contiguous sousedící
contiguous přiléhající
contiguous angles přilehlé úhly
contiguously nedaleko
continence zdrženlivost

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy