Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
continency zdrženlivost
continency střídmost
continent světadíl
continent pevnina
continent kontinent
continental pevninský
continental kontinentální
continental breakfast lehká snídaně
continental code Morseova abeceda
continental drift kontinentální drift
continental shelf kontinentální šelf
continental slope kontinentální svah
contingence dotyk
contingence styk
contingencies nahodilosti
contingencies eventuality
contingency možnost
contingency eventualita
contingency kontingence
contingency rezervní
contingency možnost
contingency nahodilost
contingency fund rezervní fond
contingent nahodilý
contingent kontingentní
contingent skupina
contingent podmíněný
contingent kontingent
contingent claim potenciální nárok
contingent liability podmíněná závaznost
contingent valuation approach metoda kontingentního hodnocení
continua spojitost
continua nepřetržitost
continuable prodloužitelný
continual vytrvalý
continual nepřetržitý
continual kontinuální
continual improvement soustavné zlepšování
continual improvement neustálé zlepšování
continually nepřetržitě
continually vytrvale
continuance trvání
continuance pokračování
continuant prodloužitelný
continuant kontinuant
continuation pokračování
continuations pokračování
continuator pokračovatel
continue vytrvat
continue pokračovat
continue pokračuj
continue pokračování
continued pokračující
continued obnovený
continues pokračuje
continuing pokračující
continuity souvislost
continuity plynulost
continuity nepřetržitost
continuity kontinuita
continuous vyhovění
continuous nepřetržitý
continuous neustálý
continuous plynulý
continuous průběžný
continuous kontinuální
continuous spojitý
continuous souvislý
continuous air pollution source nepřerušovaný zdroj znečišťování ovzduší
continuous current stejnosměrný proud
continuous function spojitá funkce
continuous sampler kontinuální vzorkovač (vody)
continuously stále
continuously nepřetržitě
continuously nepřerušený

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy