Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
correction napravení
correction korekce
correction oprava
correctional nápravný
corrections opravy
corrections korektury
corrections korekce
correctitude korektnost
corrective regulační
corrective nápravný
corrective korekční
corrective taxes korektivní daně
correctly správně
correctness přesnost
correctness korektnost
corrector korektor
corrects opravuje
correlary analogický
correlate korelát
correlate zharmonizovat
correlated souvztažný
correlated korelační
correlates koreluje
correlation korelace
correlational korelační
correlational korelativní
correlational souvztažný
correlations korelace
correlative souvztažný
correlative korelační
correlative sample souvztažný vzorek (vody)
correlativity korelativnost
correspond odpovídat si
correspond shodovat
correspond odpovídat
correspond korespondovat
correspond dopisovat si
correspond dopisovat
corresponded odpovídal
corresponded korespondoval
correspondence shoda
correspondence písemný styk
correspondence dopisování
correspondence korespondence
correspondence card dopisnice
correspondences korespondence
correspondent zpravodaj
correspondent dopisovatel
correspondent korespondent
correspondent bank korespondenční banka
correspondents korespondenti
corresponding dopisující
corresponding korespondenční
corresponding souhlasný
corresponding příslušný
corresponding odpovídající
corresponding korespondující
correspondingly souhlasně
correspondingly příslušně
corresponds odpovídá
corresponds koresponduje
corrida korida
corridor ulička
corridor koridor
corridor chodba
corridors chodby
corrie kar
corrigenda oprava tiskové chyby
corrigendum tisková oprava
corrigendum opravenka
corrigendum oprava tiskové chyby
corrigible opravitelný
corroborant posilující
corroborate potvrdit
corroborate dosvědčit

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy