Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
affine afinní
affinities podobnosti
affinity příbuznost
affinity afinita
affinity přitažlivost
affirm tvrdit
affirm prohlásit
affirm stvrdit
affirm potvrdit
affirmation tvrzení
affirmation prohlášení
affirmation ujištění
affirmation potvrzení
affirmative pozitivní
affirmative potvrzující
affirmative klad
affirmative afirmativní
affirmative souhlasný
affirmative kladný
affirmative action opatření k zajištění rovnoprávnosti
affirmative action kladná akce
affirmative statement kladná oznamovací věta
affirmatively kladně
affirmed potvrzený
affirmed potvrzeno
affirming potvrzování
affirms tvrdí
affirms prohlašuje
affix přípona
affix afix
affix připojit
affix přilepit
afflict soužit
afflict trápit
afflict rmoutit
afflict postihnout
afflicted postižený
afflicted by sth postižený (nemocí apod.)
affliction utrpení
affliction strádání
affliction soužení
affliction neštěstí
affliction trápení
affluence nadbytek
affluence hojnost
affluent blahobytný
affluent bohatý
afflux příliv
afflux přítok
afflux nával
afford poskytnout
afford poskytovat
afford poskytnout
afford dovolit si
afford dopřát si
afford st dovolit si
afford st dopřát si (finančně)
affordability finanční dostupnost
affordable cenově dostupný
affordable dostupný
affordable dosažitelný
afforded udělený
afforded poskytnutý
afforded dovolil si
afforest zalesnit
afforestation zalesnění
afforestation zalesňování
affranchise osvobodit
affranchise zprostit
affray výtržnost
affray rvačka
affricate afrikáta
affright poděsit
affront veřejně urazit
affront napadnout

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy