Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
dead end slepá ulice
dead eye očnice
dead language mrtvý jazyk
dead letter nedoručený dopis
Dead Sea Mrtvé moře
dead tired k smrti unavený
dead-beat k smrti unavený
dead-end job zaměstnání bez vyhlídek
deadbeat naprosto vyčerpaný
deaden zahubit
deaden umrtvit
deaden otupit
deadening umrtvující
deadhead černý pasažér
deadhead zvadlý květ
deadliest nejsmrtelnější
deadline stanovená lhůta
deadline poslední termín
deadline nejzazší termín
deadline nejzazší mez
deadline krajní lhůta
deadline uzávěrka
deadline termín
deadline lhůta
deadline konečný termín
deadlines uzávěrky
deadlines termíny
deadliness vražednost
deadlock zablokování
deadlock uváznutí (na mrtvém bodě)
deadlocked zablokovaný
deadly smrtící
deadly smrtelný
deadness nepružnost
deadness mrtvost
deadpan kamenná tvář
deadweight přítěž
deadwood roští
deadwood chrastí
deadwood suchý strom
deaeration odvětrávání (vody)
deaf neslyšící
deaf hluchý
deaf-aid sluchadlo
deaf-and-dumb hluchoněmý
deaf-mute hluchoněmý
deaf-muteness hluchoněmost
deaf-mutism hluchoněmost
deafen ohlušit
deafening izolace
deafening naprostý
deafening hrobový
deafening ohlušující
deafeningly ohlušivě
deafer méně slyšící
deafness hluchota
deaktivation coefficient dezaktivační koeficient (vodní hospodářství)
deaktivation degree stupeň dezaktivace (vodní hospodářství)
deaktivation efficiency dezaktivační účinnost (vodní hospodářství)
deal úděl
deal pojednávat
deal obchodovat
deal obchodní transakce
deal obchodní jednání
deal kšeft
deal obchod
deal množství
deal jednat
deal jednání
deal deal/dealt/dealt
deal dohoda
deal out rozdělit
deal out přidělit
deal with zabývat se
deal with utratit (psa

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy