Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
decorative dekorativní
decoratively ozdobně
decorativeness dekorativnost
decorator malíř
decorator dekoratér
decorous uhlazený
decorous korektní
decorously slušně
decorticate oloupat
decortication odkorňování
decorum slušnost
decouple oddělit
decoupled oddělil
decoupled oddělený
decoupling rozdvojení (oddělení trendů)
decoupling rozpojení
decoy nalákat
decoy vnadidlo
decoy návnada
decoy léčka
decoy lákadlo
decrease úbytek
decrease snížit
decreased snížený
decreases snižuje
decreasing ubývající
decreasing klesající
decreasing-cost industry odvětví s klesajícími náklady
decreasingly stále méně
decree výnos
decree vyhlásit
decree usnesení
decree rozhodnutí
decree nařídit
decree dekret
decree nařízení
decreed nařízený
decrement pokles
decremental dekrementální
decremented snižovaný
decremented dekrementovaný
decrements snižuje
decrements dekrementuje
decrepit vetchý
decrepit sešlý
decrepitate decrepitovat
decrepitation dekrepitace
decrepitude zchátralost
decrepitude sešlost
decretive dekretivní
decriminalisation dekriminalizace
decriminalise dekriminalizovat
decriminalised dekriminalizoval
decry odsoudit
decry kritizovat
decry hanobit
decrypt dekódovat
decryption rozluštění
decubitus proleženina
decumbent poléhavý
decumbent přiléhající srst
decussate zkřížit
decussate křížit
decussate zkřížený
decussation zkřížení
dedicate dedikovat
dedicate věnovat
dedicate oneself věnovat se
dedicated vyhrazený
dedicated věnovaný
dedicated oddaný
dedicated nadšený
dedicated traffic lanes účelové dopravní pruhy
dedication dedikace
dedication zasvěcení

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy