Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
deferred tax odložená daň
defiance vzdor
defiant vzdorovitý
defiantly vyzývavě
defibrillation defibrilace
defibrillator defibrilátor
deficiencies schodky
deficiencies nedostatky
deficiencies manka
deficiency manko
deficiency deficit
deficiency deficit
deficiency nedostatek
deficiency disease nemoc z podvýživy
deficiency payment deficitní platba
deficient nedostatečný
deficit deficit
deficit schodek
deficit spending schodkový výdaj
defied neuposlechl
defied neuposlechnul
defied odporoval
defied vzdoroval
defied vzepřel
defies vzdoruje
defile znečistit
defiled znesvětil
defiled znečistil
defiled poskvrnil
defilement znečištění
defiler pomlouvač
definable definovatelný
definably definovatelně
define vymezit
define vymezovat
define vymezuje
define definovat
define the boundaries of vymezovat
define the boundaries of vymezuje
defined stanovený
defined definoval
defined definovaný
defines definuje
defining určující
defining definující
definite určitý
definite answer konečná odpověď
definite article člen určitý
definite integral určitý integrál
definite order závažná objednávka
definitely definitivně
definitely samozřejmě
definitely určitě
definitely rozhodně
definiteness určitost
definiteness jednoznačnost
definition definice
definition of law znění zákona
definitional definiční
definitions definice
definitive konečný
definitive definitivní
definitively rozhodně
definitively konečně
definitively definitivně
definitiveness konečnost
deflagrate deflagrovat
deflagration deflagrace
deflatable vypustitelné např. lehátko
deflate vypumpovat
deflate splasknout
deflate vypustit
deflate vyprázdnit
deflate vyfouknout
deflate snížit stav oběživa

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy