Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
depend spoléhat
depend spolehnout se
depend záviset
depend záležet
depend on záležet
depend on záviset na
depend on záležet na
depend upon záviset na
depend upon být závislý na
dependability spolehlivost
dependable spolehlivý
dependableness spolehlivost
dependance závislost
dependance spoléhání
dependant závislá osoba
dependant závislý
dependant rodinný příslušník
depended závislý
dependence závislost
dependencies závislosti
dependency závislost
dependency závislé území
dependency rate míra závislosti (závislá míra)
dependent rodinný příslušník
dependent závisející
dependent závislý
dependent podmíněný
dependent druhotný
depending záležející na
depending závisení
depending závislý
depending závisející
depends závisí
depersonalisation depersonalizace
depersonalization odosobnění
depersonalization depersonalizace
depersonalize odosobnit
depict vykreslovat
depict vykreslit
depicted znázorněný
depicted vykreslený
depicting vylíčení
depiction znázornění
depiction vylíčení
depiction vykreslení
depilate depilovat
depilation odchlupení
depilation depilace
depilatory depilační
deplane vystoupit z letadla
depletable externality
depletable resources vyčerpatelné zdrroje
deplete vyčerpat
deplete spotřebovat
depleted spotřebovaný
depleted vyčerpaný
depletion spotřebování
depletion vyčerpání
deplorable žalostný
deplorable ohavný
deplorable mizerný
deplorably žalostně
deplore odsuzovat
deplored odsuzovaný
deplored odsuzoval
deploy rozestavit
deploy rozmístit
deploy rozvinout
deployed rozvinutý
deployed rozmístěný
deployed rozestavěný
deployment rozvinutí
deployment rozestavění
deployment rozestavení
deployment rozmístění

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy