Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
descendent potomek
descendent následovník
descender písmeno se spodním dotahem
descending sestupný
descends sestupuje
descends klesá
descent spád
descent sestup
descent sklon
descent původ
descent pokles
descent klesání
describable popsatelný
describe nakreslit
describe vylíčit
describe popsat
describe popisovat
described popsaný
described popsán
described popsal
described popisovaný
describer osoba popisující např. situaci
describes popisuje
describing popisující
description vylíčení
description popsání
description líčení
description popis
descriptions popisy
descriptive popisný
descriptive deskriptivní
descriptively deskriptivně
descriptiveness deskriptivnost
descriptivism deskriptivizmus
descriptivism deskriptivismus
descriptor popisovač
descriptor deskriptor
descriptors popisovače
descry rozpoznat
descry rozeznat
desecrate znesvětit
desecrate zhanobit
desecrated znesvětil
desecrated hanobil
desecrating znesvěcující
desecrating znesvěcení
desecration znesvěcení
desecration zhanobení
desecration zneuctění
desegregation desegregace
desensitization znecitlivění
desensitize učinit méně citlivým
desensitize znecitlivit
desensitize snížit citlivost
desensitizing znecitlivění
desensitizing desenzibilace
desert zběhnout
desert zanechat
desert pustina
desert pouštní
desert poušť
desert dezertovat
desert opouštět
desert opustit
deserted opuštěný
deserter dezertér
desertification dezertifikace
desertification desertifikace
desertion dezerce
deserts opouští
deserts pouště
deserve být hoden
deserve zasluhovat
deserve zasloužit si
deserve zasloužit

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy